Závěry ze cvičení Blackout 2014

Bezpečnostní rada hl. m. Prahy projednala a schválila vyhodnocení cvičení Blackout 2014. Z tohoto vyhodnocení vyplývají úkoly pro jednotlivé zástupce Magistrátu hl. m. Prahy a složky Integrovaného záchranného systému a návrhy na zlepšení situace ve vztahu k státu. Tyto návrhy budou předloženy cestou Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Bezpečnostní radě státu.

  • 15. květen 2014

Úkoly, vyplývající ze závěrů, projedná Rada hl. m. Prahy na svém jednání příští úterý. Návrhy na zlepšení situace ve vztahu k státu budou předloženy Bezpečnostní radě státu, která zasedá 23. června tohoto roku.

Z vyhodnocení cvičení vyplývá, že neexistuje závazný požadavek, který by stanovil, aby organizace nutné k zachování základních funkcí Prahy, disponovaly dostatečnými zdroji elektrické energie. „Jako optimální se jeví záloha na dobu 72 hodin, tak jak je tomu například v Rakousku. Proto navrhujeme státu stanovit závazné normy pro vybavení určených subjektů náhradními zdroji výdrže 72 hodin bez nutnosti doplňování pohonnými hmotami,“ sdělil primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček. Dále se jeví vhodné vytvořit adekvátní zdroj, který by byl schopen zajistit nouzové zásobování elektřinou v případě déletrvajícího výpadku přenosové soustavy ČR.

Cvičení ukázalo také na nedostatky při zásobování občanů pitnou vodou. Bude nutné vypracovat studii zásobování Prahy pitnou vodou ze všech možných zdrojů, včetně potravinových řetězců a připravit organizační podmínky jejího výdeje, včetně ochrany výdejních míst.

„Při cvičení bylo zjištěno, že neexistuje seznam pacientů, kteří jsou doma na přístrojích. Na Bezpečnostní radě bylo rozhodnuto, že tito lidé budou vyzváni, aby se dobrovolně nahlásili na náš odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, kde bude k dispozici seznam těchto pacientů. Jiné řešení, než založené na dobrovolnosti, prakticky neexistuje, protože problém souvisí se zákonem o ochraně osobních údajů,“ řekl primátor.

Ze závěrů vyplynula potřeba provést další cvičení výpadku elektrické energie v součinnosti s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a  také samostatné cvičení s Pražskými vodárnami a kanalizacemi k zajištění dodávek pitné vody. Na konci letošního roku je nutné připravit cvičení Blackout s tím, že k výpadku elektrické energie by došlo v ranních hodinách a byly by vzaty v potaz všechny organizace a činnosti, jež by výpadkem byly ovlivněny.

V závěrech cvičení Blackout je navrženo 32 konkrétních doporučení ke zlepšení současného stavu, které budou uloženy jednotlivým zástupcům MHMP a složkám IZS a šest návrhů na zlepšení, které budou předloženy Bezpečnostní radě státu.

Narušení dodávek elektrické energie je událostí s velmi závažnými dopady na život obyvatel v postižené lokalitě. K narušení dodávek elektrické energie může docházet při živelných pohromách, při realizaci opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, při haváriích na zařízeních pro výrobu a distribuci elektrické energie a z dalších příčin jako např. působením lidského faktoru nebo jako důsledek teroristických útoků.

Závažný výpadek elektrické energie může znamenat ohrožení průmyslové výroby, dopravních elektrifikovaných systémů, omezení nebo přerušení dodávek pitné vody, plynu a tepelných energií, omezení telekomunikačního provozu a provozu výpočetních systémů, narušení sociální situace, zvýšení počtu negativních sociálních jevů, kriminality všeho druhu, poklesu životní úrovně. Měl by dopady i na peněžní trh z důvodu nefunkčnosti bankomatů a na zásobování potravinami.

Cvičení Blackout 2014 se uskutečnilo 26. února z podnětu primátora Tomáše Hudečka a simulovalo rozsáhlý výpadek dodávek elektrického proudu na území hlavního města. Účastnily se ho orgány krizového řízení, bezpečnostní poradci, základní složky Integrovaného záchranného systému, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, vybrané organizace a zahraniční hosté.

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/zavery_ze_cviceni_blackout_2014.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup