Reakce města na trvalé zpochybňování přeložky I/14

Po pečlivé úvaze jsme se rozhodli touto formou zareagovat na dlouhodobě opakované pokusy některých našich spoluobčanů, kteří se pod hlavičkou nyní již druhého „petičního výboru“ snaží o zpochybnění chystané přeložky silnice I/14 a v té souvislosti i nově pořizovaného územního plánu města.
Podle našeho názoru se zde nikdy ve skutečnosti nejednalo o snahu těchto osob zavést věcnou diskuzi k řešení tranzitní dopravy ve městě. Občané města jsou tak pod hesly „Bez kamionů“ a „Za obchvat“ manipulováni demagogickými výroky „petičního výboru“, které nejsou nikdy podloženy žádnými fakty, žádnými relevantními studiemi apod. Město a jeho zástupci jsou bez jakýchkoliv důkazů veřejně napadáni a obviňováni ze snahy urbanisticky znehodnotit město, dopravně ho rozdělit, zatížit ho hlukem atd. Nechybí ani obviňování z korupce, lživých výroků apod. Vedení města mělo dlouho snahu na tyto aktivity reagovat pouze standardními a umírněnými prostředky, tzn. např. odkazy na již zveřejněná stanoviska na www stránkách města, ale protože se v současnosti po městě rozběhla „petice“, která je jen další tendenční „masáží“ občanů, rozhodli jsme se tentokrát reagovat tímto otevřeným dopisem, který Vám, občanům našeho města, zasíláme. Činíme tak s vědomím, že to samozřejmě některé z Vás nepřesvědčí, ale snad se nám touto formou podaří Vám dodat informace pro objektivnější náhled na celou záležitost.
Věcné argumenty pro realizaci přeložky silnice I/14
 • nejedná se o dálnici ani rychlostní silnici, která do města přivede větší množství tranzitní kamionové dopravy
 • bude to standardní silnice I. třídy, svými parametry podobná silnici mezi benzínovou pumpou a Vrchovinami
 • přeložka I/14 je projektována tak, aby splňovala veškeré bezpečnostní, hygienické a technické limity, včetně hlukových
 • v reálně dosažitelné době dojde k výraznému vylepšení silniční sítě ve městě a k odstranění zásadních dopravních problémů (vedení silnice I. třídy historickým jádrem města, průjezd Vrchovinami, podjezd z Žižkova náměstí na Vladivostok, křižovatka U Papežů, podjezd v Havlíčkově ul., most u Ammannu, dále dojde k odlehčení ulic: Dobrušská, Žižkovo náměstí, 1. máje, Náchodská, Havlíčkova, Rašínova, 28. října, T. G. Masaryka, Komenského, Českých bratří, Vlastimila Moravce, Na Drahách)
 • dojde ke zlepšení životního prostředí a podmínek bydlení ve významné části města a to včetně větší bezpečnosti kolem škol a školek
 • významně se zlepší propojení mezi částí města Spy a Krčín a vznikne prostor pro vybudování dlouho požadovaného bezpečného propojení těchto částí – např. cyklostezky umožňující bezpečný přístup dětí i dospělých ze Spů do Krčína (do školy i do práce)
 • nedojde k rozdělení města, trasa přeložky je vedena podél železniční trati, která samotná představuje bariéru ve městě již 140 let, a přes kterou je možné projít na třech místech – most u Ammannu, viadukt pod nádražím a viadukt pod Vladivostokem, všechna tato tři místa zůstanou zachována
 • ochrání se nejcennějších část Městské památkové rezervace – Husovo náměstí
 • doposud všechna zastupitelstva města přeložku vždy podporovala, a to již od 70. let minulého století.
Obchvat Nového Města nad Metují (návrh petičního výboru)
 • realizace není možná v krátkém ani střednědobém časovém horizontu
 • jedná se o ideu, jejíž reálnost nebyla doposud prověřována ani schválena žádným kompetentním orgánem
 • v navržené trase je skrytá nutnost překonat širokou nivu řeky Metuje
 • trasa není obsažena v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR)
 • vyřeší pouze tranzitní dopravu, další dopravní problémy ve městě zůstanou bez řešení
 • navržená varianta trasy řeší pouze část obchvatu západním směrem, obec Nahořany je proti přivedení dopravy trasou obchvatu přes své území
 • navržená varianta trasy vede v těsné blízkosti zastavěného území a přes rozvojové území Krčína, které je územním plánem navrženo k výstavbě rodinných domů, tato trasa odděluje část města a nepředstavuje tak plnohodnotný obchvat
 • neřeší dopravní napojení na Náchod.

Plánek 1

Zdroj: předloženo v ZM 86 dne 31. 01. 2013 tzv. „Petičním výborem“

Plánek 2

Závěrem

Navržená přeložka I/14 nevylučuje obchvat Nového Města nad Metují. Obchvat nepředstavuje alternativu k přeložce, nýbrž jde o jinou investici. Za prvé časově, kdy v případě obchvatu je realizace možná v řádu několika desítek let oproti jednotkám let, kdy může být hotova přeložka. Za druhé územně, přeložka se týká pouze území města, kdežto obchvat zasáhne území pěti obcí.

Navržená přeložka silnice I/14 přinese Novému Městu nad Metují zlepšení dopravní situace ve městě v porovnání se současným stavem a tím výrazné zlepšení životních podmínek většiny obyvatel města. Vedení stávající silnice I/14 je nevýhodné – doprava není plynulá, dochází k nepřiměřené dopravní zátěži center a městských obytných částí Krčína a Vrchovin a historické části města. Šance na provedení stavby v relativně dohledné době a tím zlepšení dopravní situace je v případě přeložky silnice I/14 mnohonásobně větší než u jakékoliv neprověřené varianty odklonu dopravy, jejíž případná realizace je v nedohlednu.
Věříme ve zdravý rozum našich spoluobčanů! Nevěříme organizátorům peticí, kteří často i s použitím lží a polopravd manipulují s veřejným míněním a zakrývají své soukromé zájmy. Podle našeho názoru jim fakticky nezáleží na Vás, lidech, kteří zde žijí! Jsme připraveni na otevřenou debatu o dopravních problémech ve městě, v nejbližší době pro občany jednotlivých částí města chystáme další besedy, při kterých budou tyto záležitosti podrobně projednávány.
Více aktuálních informací je také možno najít na webových stránkách města www.novemestonm.cz .

 

Zdroj: http://www.novemestonm.cz/dokumenty-mesta/stanoviska-mesta/reakce-mesta-na-trvale-zpochybnovani-prelozky-i-14.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup