Novinky týdne 11. – 15. 11. 2013

1. Mezinárodní konference Zahradní terapie

Mezinárodní konference, kterou pořádalo brněnské školské zařízení Lipka ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno, byla zaměřena na téma zahradní terapie a její přínosy pro pacienty různých nemocničních oddělení i pro seniory, mladistvé či malé děti. Zahradní terapie staví na myšlence, že kontakt s přírodou pozitivně ovlivňuje lidskou psychiku a může pomoci v nesnadných situacích, kdy člověk řeší zdravotní problémy nebo se potýká s osobními potížemi. Zatímco v sousedním Rakousku a v západní Evropě je zahradní terapie již zavedeným a uznávaným oborem, v českém prostředí jde zatím o „Popelku“. Tato konference byla vůbec první, která se v České republice tímto tématem zabývala.

 1. Mezinárodní konference Zahradní terapie

Land artový happening v zahradě Psychiatrické kliniky

V pondělí 11. listopadu 2013 se sešli pacienti a terapeuti Psychiatrické kliniky FN Brno při instalaci land artových objektů v parku za klinikou. Nadcházející roční období vybízí ke zpomalení biorytmu a životního tempa a vytváří prostor pro snění, představy a fantazii. Happening vybízel ke zpomalení a procházce mezi fantazijním hmyzem, houbami a dalšími objekty, které vznikaly během podzimních měsíců v tak trochu jiném tempu v ergoterapeutických dílnách.

 Land artový happening I

Zapojení RHO do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí a Evropského sociálního fondu v ČR

Rehabilitační oddělení FN Brno se účastní projektu MPSV ČR a Evropského sociálního fondu v ČR „Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci“ (PREGNET): „Pilotní ověření funkčnosti spolupráce subjektů v pracovní rehabilitaci v 8 krajích ČR (Liberecký, Plzeňský, Moravskoslezský, Středočeský, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský kraj a Vysočina)“. Projekt probíhá od roku 2011 do roku 2014. Na projektu pod vedením prim MUDr. Roubalové a vedoucí fyzioterapeutky Mgr. Dagmar Janů spolupracují dále MUDr. Emília Mikešová, ergoterapeutka Bc. Ladislava Vítová a fyzioterapeutka Kamila Smrčková DiS.

Na závěrečné kazuistické konferenci dne 12. listopadu 2013 byli přítomní také zástupci Úřadů práce Brno, Brno-venkov, Kuřim, Blansko, Vyškov, Znojmo, Břeclav a Hodonín. Předmětem konference bylo vyhodnocení testování klientů evidovaných na ÚP pro účely zaměstnanosti a doporučení jejich zařazení do pracovního procesu. Kazuistická konference byla precizně připravena, všichni účastníci její průběh i závěry hodnotili velmi pozitivně. Naše Rehabilitační oddělení se jako jediné v Jihomoravském kraji tímto zapojuje do spolupráce při řešení problémů nezaměstnanosti osob zdravotně znevýhodněných.

Darovaní krve s Policií ČR

V tomto týdnu a to hned dvakrát přišli na Transfuzní oddělení FN Brno darovat krev příslušníci Policie ČR, ředitelství JmK. V pondělí 11. listopadu 2013 darovalo krev celkem 50 příslušníků PČR z toho 21 prvodárců a v pátek 15. listopadu 2013 pak pod vedením krajského ředitele PČR plukovníka Tržila darovalo krev dalších 30 příslušníků PČR z toho 18 prvodárců.

Darovaní krve s Policií ČR

Dopoledne s Dudkem

V sobotu 9. listopadu 2013 uspořádala Klinika dětské neurologie FN Brno hravé dopoledne pro rodiče a děti s epilepsií. Kromě krásných výtvarných děl malých pacientů a spousty dobrot byl k vidění a slyšení i bavič a ilustrátor dětských kníže a časopisů Adolf Dudek.

 Dopoledne s Dudkem

Pozvánka na cyklus přednášek Lékařská genetika pro veřejnost

V úterý 19. listopadu pokračuje cyklus přednášek Lékařská genetika pro veřejnost v Mendelově muzeu Masarykovy university přednáškou věnovanou problematice Cystické fibrosy, která chce upozornit také na Evropský den pro Cystickou fibrosu, který je 21. listopadu – http://www.mendelmuseum.muni.cz/cz/lekarska-genetika/. V tento den se bude například konat celorepubliková akce Větrníkový den, organizovaná Kubem CF. Na mnoha místech se budou konat workshopy výroby větrníků všeho druhu. Při této příležitosti jezdí jako forma pozvánky po Praze tématicky pomalovaná tramvaj a na Staroměstské radnici proběhne 11. 12. dobročinná aukce obrázků, jejíž výtěžek půjde ve prospěch nemocných CF.

Již 14. listopadu se pak v Evropském parlamentu u příležitosti Evropského dne pro CF konala akce, organizovaná CF Europe, které se účastnila i paní ředitelka CF klubu v ČR a kam byli pozváni všichni naši europoslanci, s cílem přiblížit jim problematiku onemocnění CF a sdělit jim, co pacienty s CF trápí.

Na obrázky, je možné se podívat na facebookový profil Klubu CF – http://www.cfklub.cz.

Pozvánka na přednášku Lékaři bez hranic

V pondělí 18. listopadu 2013 se od 15.30 hodin uskuteční v kinosále FN Brno přednáška MUDr. Ireny Janouškové. Jejím tématem bude organizace Lékaři bez hranic, její práce i lidé, kteří se zapojili. Zváni jsou nejen lékaři a NLZP, ale všichni, které práce této humanitární organizace zajímá.

Ocenění intervenční kardiologie ČR a FN Brno na mezinárodní úrovni

Ve dnech 27. října – 1. listopadu 2013 se v San Franciscu, USA, konal největší severoamerický kongres intervenční kardiologie, TCT 2013 (Transcatheter Cardiovascular Therapeutics). Každoroční odbornou akci zaměřenou na up-to-date poznatky v oblasti katetrové léčby kardiovaskulárních onemocnění včetně mnoho živých přenosů z katetrizačních sálů ze špičkových světových center navštěvuje tradičně kolem 10.000 účastníků. V rámci „Czech – Hungarian joint session“ organizované Pracovními skupinami České a Maďarské kardiologické společnosti, se za FN Brno aktivně podíleli MUDr. Roman Miklík, Ph.D. s prezentací zajímavé kazuistiky a účastí na panelové diskusi a MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI, který za ČR blok spoluorganizoval a moderoval spolu se zástupcem Maďarska, Ferencem Nagy, MD, PhD. Sympozium bylo provázeno živou interaktivní diskusí zaplněného sálu a bylo velmi příznivě přijato i organizačním výborem TCT. Vedle této vyzvané aktivity, se dr. Kala jako historicky první zástupce ČR v International Scientific Committee a International Advisory Council TCT, mimo jiné, zúčastnil i 3 prestižních panelových diskusích a komentování živých přenosů v hlavním sále na témata katetrové léčby významného postižení aortální a mitrální chlopně, komplexního postižení koronárního řečiště a problematiky protidestičkové léčby.

12. česko – slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium asistované reprodukce

Ve dnech 12.- 13. listopadu 2013 se v Hotelu International v Brně konala 12. česko – slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium asistované reprodukce pod záštitou ředitele FN Brno, děkana LF MU Brno a primátora města Brna. Ve spolupráci se Sekcí asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP ji připravila Gynekologicko – porodnická klinika LF MU a FN Brno pod vedením přednosty prof. MUDr. Pavla Ventruby, DrSc., MBA, který byl současně i hlavním koordinátorem celé akce. Odborného programu se zúčastnilo cca 350 účastníků z Česka a Slovenska. Z pracoviště GPK zaznělo sedm vyzvaných prací. V průběhu konference byla udělena cena za nejlepší publikaci z oblasti asistované reprodukce za rok 2012, kterou získala práce: Methods for preserving fertility in young women suffering from cancer: some aspects of ovarian tissue cryopreservation, kolektivu autorů GPK LF MU a FN Brno: J. Žáková, M. Sedláčková, Š. Polák, J. Dumková, P. Ventruba, I. Crha (Bratislava Medical Journal, Vol. 113, No. 3, p. 192-194, 2012). V soutěži o nejlepší poster se na 3. místě umístila práce Vývoj nových analytických přístupů pro neinvazivní stanovení implantačního potenciálu embrya, kde byli jako spoluautoři rovněž pracovníci GPK LFMU a FN Brno (A. Mádr, K. Svobodová, J. Žáková, I. Crha, Z. Glatz).

XXI. Západočeské pneumoonkologické dny – prezentace vzájemné spolupráce KNPT a Centra molekulární biologie a genové terapie IHOK

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2013 se zástupci Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy a Centra molekulární biologie a genové terapie IHOK FN Brno zúčastnili XXI. Západočeských pneumoonkologických dnů v Darové jako autoři a spoluautoři příspěvků: Zkušenosti s crizotinibem v České republice, Kazuistika u pacientky s nemalobuněčným karcinomem plic dlouhodobě léčené Tarcevou, Použití přípravku Alimta v 1.linii a v pokračovací udržovací léčbě NSCLC v klinické praxi, Afatinib v první linii léčby nemocných s pokročilým NSCLC, Nové možnosti detekce fúzního genu EML4-ALK u NSCLC, Perorální vinorelbin den 1 a den 8 v kombinaci s karboplatinou v léčbě nemocných s pokročilým NSCLC, Co vypovídá registr Tulung o trendech ve využití nákladné léčby u NSCLC?, Registr Tulung: Analýza dat pacientů s neskvamózní formou NSCLC a PS 0-1 léčených erlotinibem ve  2.linii léčby.

Napsali o nás

Dobrý den, minulý týden jsem byla se synem na odstranění nosní mandle na oddělení ORL 18 ve FDN a chtěla bych velice poděkovat celému operačnímu týmu paní MUDr. Michaele Máchalové a sestřičkám, které se o nás moc pěkně staraly celý den Kateřině Nevědělové a Heleně Žákové.

 

Zdroj: http://www.fnbrno.cz/novinky-tydne-11-15-11-2013/t4644


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup