Hranická radnice 31. ledna 2014

      

Aplikace Dej tip se osvědčuje

Město Hranice –  Aplikace  Dej tip, která umožňuje občanům upozornit na nedostatky nebo závady ve městě, se za necelý půl roku činnosti osvědčila. Od 16. září, kdy je v provozu, již bylo podáno přes 70 připomínek. Nejvíce se jich týká stavu chodníků, občané si ale všímali i stavu  veřejné zeleně nebo silnic a cyklostezek. Velkou pozornost věnovali i veřejnému osvětlení a odpadům a černým skládkám.

Z celkem 72 tipů jich bylo 50 vyřešeno, 11 případů je v řešení. Dalších 8 případů nepřísluší městu, (například nejde o městský pozemek), proto byly tyto podněty předány na příslušná místa.  Dva tipy vyřídit nelze (nejde o drobnou závadu) a jeden byl vyhodnocen jako spam.

Programovou aplikaci k hlášení závad ve městě „DEJ TIP“ , lze využít buď prostřednictvím „chytrého“ mobilního telefonu (s operačním systémem Android nebo iOS) nebo webového formuláře.

Užití je jednoduché, stačí, když uživatel stáhne do svého mobilu aplikaci DEJ TIP, svým mobilem vyfotí závadu, vybere jednu z možných kategorií, případně doplní komentář a odešle. Na základě GPS souřadnic z telefonu poté tato aplikace sama předá požadavek příslušné obci.

Zaslaný  tip je anonymní, město tedy neví, kdo je jeho autorem. Z telefonu je totiž odeslána pouze fotografie s GPS souřadnicemi, kategorie závady, komentář a operační systém a typ telefonu.

Mail s hlášením závady (tipem) obdrží příslušný pracovník Městského úřadu Hranice i příslušný vedoucí provozu Ekoltesu. Na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz) byla v základní nabídce zřízena rubrika DEJ TIP, kde se občan dozví, jak je s jeho připomínkou nakládáno.

Aplikace DEJ TIP slouží k co nejrychlejšímu odstraňování drobných závad, které mnohdy zbytečně znepříjemňují život obyvatelům Hranic. Je jednou z možností, jak upozornit na  případné nedostatky ve městě nebo v místní části.  Samozřejmě lze využít i jiných způsobů, například e-mailovou poštu,  přímo zatelefonovat na patřičný  odbor městského úřadu, či oznámit   problém osobně.

Aplikace ale neslouží jako upozornění na spáchání přestupku, například v případě špatného parkování.  Fotky z aplikace totiž nelze použít jako důkaz.  V případě, že zjistíte nějaký přestupek, volejte na číslo  156.

Přehled podaných tipů za období od 16. 9. 2013 do 31. 12. 2013

  Kategorie počet
podnětů
v řešení nelze vyřídit nepřísluší vyřešeno
1 Odpadky, černá skládka 7   1(spam)   6
2 Dopravní značení 3     1 2
3 Veřejná zeleň 15 2   5 8
4 Pískoviště, hřiště, sportoviště 2 1     1
5 Chodník 16 2 1   13
6 Lavičky, zábradlí 3 2     1
7 Silnice, cyklostezky 10 1 1   8
8 Kanalizace 3     1 2
9 Veřejné osvětlení 7       7
10 Zastávky MHD 0       0
11 Autovrak 1     1 0
12 Jiné 5 3     2
  Celkem 72 11 3 8 50

Budoucí prvňáčky čeká zápis do 1. tříd škol

Školství – Zápis do prvních tříd pro školní rok 2014/2015 se uskuteční v pátek 7. února 2014 od 14 do 18 hodin, a v sobotu 8. února 2014 od 9 do 11 hodin. Výjimkou jsou Drahotuše, kde se termín zápisu v pátek neliší, ale v sobotu začíná již v 8 hodin a končí v v10 dopoledne

Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2014 dovrší šesti let. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2014 do konce června 2015, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2014/2015, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podruhé k zápisu přijdou děti, které při minulém zápisu dostaly odklad povinné školní docházky.

Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Zápis do 1. tříd –  přestavuje se ZŠ a MŠ Šromotovo

Vážení rodiče milých předškoláků. Právě teď si vybíráte školu, ve které získá Vaše dítě základní vzdělání. Jeho kvalita ovlivní výrazným způsobem úspěšnost Vašeho dítěte v dalším životě. Dětští psychologové potvrzují, že kvalita školy na prvním stupni ovlivňuje individuální úspěšnost dětí, úroveň třídních kolektivů na stupni druhém formuje sociální vztahy dětí. Každý si přejeme mít úspěšné a spokojené děti s dobrými kamarády. Jak toho s pomocí školy dosáhnout? Jakou školu si vybrat?

Jedna z možností je dát důvěru škole, do které jsme sami chodili a  byli jsme s její úrovní spokojeni. Vlastní zkušenosti jsou jistě k nezaplacení, ale uvědomme si, že obsah a zejména způsob výuky se od našich školních let výrazně změnil. Škola Šromotovo patří v Hranicích mezi ty školy, které první zachytily moderní metody při zachování kvality. Jako první škola začala vyučovat podle osnov obecné školy, osnov, které zdůrazňovaly vzájemnou propojenost jednotlivých předmětů, propojenost teorie a praxe.

V nižších třídách je stěžejní bezpečnost dětí. Proto často sáhneme po nejbližší škole, bez ohledu na její kvality. Příchod na školu Šromotovo je již několik let opatřen přechodem pro chodce se semaforem, který okamžitě reaguje na stisknutí tlačítka. Navíc ostatní stěžejní přechody jsou před začátkem vyučování pod dohledem strážníků městské policie. Rizikovější je odchod ze školy. Proto nabízíme dětem možnost využití volného času v kroužcích, pro nejmenší nabízíme šest oddělení školní družiny. Družina na naší škole úžasným způsobem spojuje relaxaci s tvůrčí činností. Jistě i Vy jste viděli výrobky dětí z naší družiny na vlastní oči, ať již na výstavách či v dětském oddělení hranické nemocnice.

Dalším podstatným zdrojem informací jsou zkušenosti našich známých. Na škole Šromotovo jdeme ještě dále a jsme velmi otevření v poskytování informací. Necháváme Vás nahlédnout pod pokličku, prezentujeme svou práci, učíme přímo před Vašimi zraky. Pro předškoláky pořádáme pravidelně cyklus vzájemného setkání předškoláků, rodičů a učitelů prvního stupně. Obrovským přínosem těchto setkání je poznání prostředí školy před nástupem do první třídy, vzájemné poznání pedagoga, rodiče a dítěte a zjištění, zda naše dítě splňuje požadavky na předškolní zralost. Vaše dítě tak již 1. září zná prostředí školy, má své kamarády ve třídě, zná svou paní učitelku a ta se zná s rodiči. Tuto zkušenost nezískáte jednorázovou návštěvou při dni otevřených dveří.

V trendu spolupráce a otevřenosti pokračujeme i nadále. Rodičům žáků 1. tříd nabízíme v odpoledních hodinách ukázkové hodiny matematiky, českého a anglického jazyka. Po celou dobu výuky je pro nás důležité, aby každé dítě zažívalo ve škole pocity úspěchu a to bez ohledu na míru nadání. K tomu využíváme spolupráci s šesti kvalitními školami v České republice v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu. Pedagogové se vzájemně navštěvují, vyměňují si své zkušenosti, zkoušejí nové postupy a metody, které vedou ke zdokonalení pedagogické práce a v konečném důsledku k úspěchu každého žáka.

Za nejdůležitější kritérium považujeme kvalitu výuky. Zjišťujeme ji dlouhodobě ověřováním pomocí standardizovaných testů. Výtah z výsledků zveřejňujeme ve výroční zprávě a na webu školy, případné rezervy nás nutí ke zkvalitňování naší práce. V naposledy zjišťované úrovni informační gramotnosti jsme byli nejlepší škola v České republice a to dokonce v konkurenci gymnázií. Informační technologie jsou silnou stránkou naší školy. Využíváme je na rozdíl od průměrných škol nejen v rámci specializovaného předmětu, ale i v rámci ostatních předmětů obou stupňů školy. Počítač, dataprojektor, ozvučení či interaktivní tabule se postupně stávají standardní součástí tříd jako lavice, tabule či křída. Na webu školy si můžete prohlédnout, co umí naši žáci na počítači. Dovednosti prezentovat svou práci završují žáci 9. ročníků prostřednictvím tzv. absolventských prací. Zvažte, zda byste i Vy chtěli, aby Vaše dítě mělo v tomto věku takové dovednosti.

Všechny hranické školy nabízejí výuku anglického jazyka od 1. třídy. Na škole Šromotovo nabízíme později jazykově zdatným žákům výběr z němčiny, francouzštiny a ruštiny. V jazykových soutěžích, zejména v konverzačních dovednostech, dosahují naši žáci vynikajících výsledků a to i na celostátní úrovni. Na středních školách jsou pak absolventi naší školy zařazováni do jazykově zdatnějších skupin. Své jazykové dovednosti rozvíjejí žáci vyšších ročníků i během svých zahraničních výjezdů v rámci školních projektů.

Vážení rodiče, pokud i Vy chcete pro své dítě laskavé, vlídné prostředí s kvalitními a důslednými pedagogy, přijďte 7. či 8. února k zápisu do 1. třídy školy Šromotovo. Bude nám ctí Vás přivítat. Více se o nás dozvíte na http://www.zssromotovo.cz/ či na telefonu 581 659 166.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Šromotovo

ZŠ Šromotovo

Ilustrační foto : ZŠ Šromotovo  – Ellen Hašová

Euroklíče jsou k dispozici zdravotně postiženým

Sociální  – Zdravotně postižení občané  mohou získat zdarma euroklíče díky projektu Národní rady osob se zdravotním postižením v Olomouckém kraji. Euroklíče mohou získat občané se zdravotním postižením (držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé s Crohnovou chorobou nebo roztroušenou sklerózou, s bydlištěm v Olomouckém kraji.

Euroklíčem lze otevřít dveře  do bezbariérových sociálních zařízení ve veřejných budovách (kulturní instituce, úřady, nářadí, nákupní centra, benzínové pumpy, restaurace) a zprovozní i technická kompenzační zařízení (např. výtahy nebo svislé schodišťové plošiny), pokud jsou vybaveny eurozámkem. Euroklíč lze použít po celé Evropě.

Distribuční místo euroklíčů je v informačním centru na zámku (Pernštejnské nám. 1) v pondělí a v pátek v době od 8 do 12 hodin a ve středu od 12.30 do 16.30. telefon je 730 663 455, e-mail: hranice.euroklic@seznam.cz.

V ČR je eurozámkem  osazeno na 500 míst, přímo v Hranicích je osazeno WC v Sadech Čs. legií, dále  záchody v budovách městského úřadu na zámku a v Purgešově ulici a připravuje se osazení dalších  míst, například  wc v budově staré radnice nebo plošina pro vozíčkáře u Zámeckého klubu.

Nabízíme pronájmy prostor a prodej kůlny na Struhlovsku

Majetek  – Město nabízí pronájem nebytových prostor v objektu zámku čp. 1 na  Pernštejnském náměstí. Jde o místnost č. 19 o výměře 26,20 m2 nacházející se v 1.nadzemním podlaží zámku.

Kromě toho město nabízí pronájem dalších prostor. Jde například o garáže v ulici Komenského nebo o pronájem parkovacího místa v ulici Svatoplukova.

Kromě  pronájmů nabízí město také prodej zděné kůlny na Struhlovsku  u restaurace Kotelna. Jde o objekt občanské vybavenosti bez čísla popisného, na pozemku parcelní číslo  st. 559 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 195 m2.

Podrobnější informace vám podá M. Hanzlíková, odbor správy majetku MěÚ Hranice, tel: 581 828 235, Pernštejnské nám. 1 – kancelář číslo  313.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 3.  do 7. února v pondělí v době od 8 do 12 hodin, v úterý od 10.15 do 11.30, ve středu od 8 do 12 a ve čtvrtek  od 9.30 do 11.30.

V pondělí v 8 a 9 hodin začíná zdravotní cvičení.  Od 8 hodin startují také pokročilí angličtináři.  Začátečníci nastoupí v 9 a v 10 hodin. Od 10 hodin dostanou příležitost i stolní tenisté.  Odpoledne v 13 hodin začíná kurz pletení z papíru. Od 13 do 15 hodin  se opět sejdou stolní tenisté.

V úterý  je od 9 hodin nachystán spinning v Pohybovém studiu Blanka na Motošíně.  V době od 10.15 do 11.30 dostanou prostor stolní tenisté. Ve středu je od 8. a 9. hodin zdravotní cvičení. V 10 hodin přijde na řadu jóga a v 11 hodin budou mít rehabilitační cvičení muži. Od 10.15 nastoupí němčináři.

Ve čtvrtek  v 8.15 začíná cvičení bossu a o hodinu později, v 9.15 zumba, v obou případech v prostorách Dynamic fit Hranice. Od 9.30 do 11.30 je vyhrazen čas pro stolní tenisty. V 10.15 začne přednáška  „Z Tibetu do Nepálu na kole“. jde o druhou část přednášky manželů Dvořáčkových.

V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

S ohledem na počasí  bude cíl a sraz na plánované turistické vycházky upřesněn vždy týden předem v informační skříňce Klubu a na web stránkách.

Nejbližší vycházka je plánovaná na úterý 4.2.2014.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.

 
Zdroj: http://www.mesto-hranice.cz/cs/aktuality/hranicka-radnice-31-ledna-2014.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup