Praha volá po regulaci prostituce, návrh projednají poslanci

      

Komplexní zákonnou úpravou z dílny pražského zastupitelstva, která řeší provozování prostituce, se dnes v rámci prvního čtení zabývají poslanci. Nejen hlavní město, ale i další obce, se dlouhodobě potýkají s negativními patologickými jevy, které jsou s prostitucí spojené, a proto se Praha rozhodla na chybějící právní předpis reagovat.

  • 30. duben 2014

Stávající právní úprava problematiky prostituce je roztříštěná, nesystémová a neposkytuje komplexní řešení problematiky prostituce jako takové. Chceme dát obcím možnost prostituci kontrolovat, omezit její nabízení na veřejných místech, upravovat podmínky provozování „veřejných domů“ a bránit se šíření pohlavních nemocí a účasti nezletilých a mladistvých,“ uvedl k zákonu pražský primátor Tomáš Hudeček.

„Praha se s tímto problémem potýká dlouhodobě a například v ulici Ve Smečkách je vidět, kam to vede, když obce nástroje k regulaci prostituce nemají,“ doplnil radní Lukáš Manhart.

Komplexní předloha stanovuje podmínky, za kterých je možné provozovat prostituci jako podnikání, stanovuje pravidla pro provozování prostituce na veřejně přístupných místech a v objektech a místech k tomu určených a v neposlední řadě omezuje trestnou a další protiprávní činnost, která s prostitucí úzce souvisí (např. obchodování s lidmi, ohrožování mravní výchovy mládeže, kuplířství, nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů). Předloha mj. také počítá se vznikem registru, který bude evidovat osoby legálně provozující prostituci.

V současné době jsou možnosti měst a obcí, jak na prostituci reagovat, dány obecně závaznou vyhláškou, která je však co do možností regulace nedostatečná. Obce např. nedisponují žádnou pravomocí ovlivnit proces vzniku, umístění zařízení k provozování prostituce na svém území, ačkoli tato zařízení nesporně mohou mít podstatný vliv na veřejný pořádek v obci. Na přípravě této předlohy, která ve své podstatě vychází ze zákona o regulaci prostituce z předchozího volebního období, se podíleli přední odborníci z akademických kruhů, neziskových organizací, policisté a neposlední řadě odborníci z příslušných odborů MHMP.

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_vola_po_regulaci_prostituce_navrh.html