Praha se stane vzorem pro ostatní česká města

      

Další kroky k nízkoemisní zóně dnes projednala městská rada. Návrh parametrů nízkoemisní zóny (NEZ) v Praze vznikne do 10. června 2014. Rada hlavního města dnes pověřila náměstka primátora Jiřího Nouzu, aby předložil dokument, který upřesní rozsah NEZ, kategorii vozidel dle EURO normy a nezbytný systém výjimek pro další jednání o možném zavedení pražské zóny. Současná Rada udělá vše pro to, aby byl projekt připraven, nicméně o zavedení nízkoemisní zóny rozhodne až nová politická reprezentace.

  • 29. duben 2014

/zpráva ze 17. jednání Rady hl. m. Prahy 29. dubna 2014/

„Zřízením nízkoemisní zóny by se Praha připojila k celé řadě měst v západní a jižní Evropě. Jen v Německu, které je s těmito zónami nejdál, už jich existuje na sedmdesát. A pokud je nám známo, uvažuje o zřízení nízkoemisní zóny také řada jiných měst v České republice. Z dostupných informací a podkladů je totiž zřejmé, že zóny přispívají ke snížení imisní a dopravní zátěže v centrech měst,“ konstatuje náměstek primátora Jiří Nouza.

Praha před časem zřídila pro řešení problematiky NEZ odbornou pracovní skupinu složenou z pracovníků Magistrátu, Technické správy komunikací hl. m. Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Policie ČR, Ministerstva životního prostředí a Státního zdravotního ústavu. Skupina spolu s Centrem dopravního výzkumu zpracovala analýzu proveditelnosti projektu, která je podkladem pro další jednání. Plyne z ní, že zavedením NEZ či kombinací NEZ s dalšími dopravními opatřeními došlo v analyzovaných městech ke zlepšení kvality ovzduší. Dále analýza dokládá, že v případě hlavního města jsou splněny zákonné podmínky pro zavedení NEZ stanovené zákonem o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.), a je tak plně v kompetenci politické reprezentace města nízkoemisní zónu v Praze zřídit.

Předpokládá se, že NEZ bude zřízena s nejméně roční prodlevou od vydání příslušné městské vyhlášky nutnou pro realizační práce, mezi něž patří např. fyzické vyznačení zóny svislými dopravními značkami nebo tisk a distribuce etiket, které by se vylepovaly na čelní skla vozidel. Předběžně se uvažuje o účinnosti zóny od 1. 11. 2015.

NEZ je jedno z možných opatření, která zlepšují kvalitu ovzduší ve vymezeném území. Zavedení zóny obecně znamená, že k vjezdu do dané oblasti jsou oprávněna pouze vozidla, která splňují předem definovaná emisní kritéria. Ze srovnávací studie, která porovnávala systémy NEZ v jiných městech EU, vyplynulo, že pro Prahu je vhodnější tzv. „německý“ přístup. Ten vychází z emisních parametrů všech kategorií vozidel (tzv. EURO), kterým jsou přiřazovány příslušné barevné plakety opravňující k vjezdu do NEZ.

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_se_stane_vzorem_pro_ostatni_ceska.html