Novinky týdne 25. – 29. 11. 2013

Hasičské cvičení „Požár náhradních zdrojů“

V úterý 26. listopadu 2013 se v areálu PMDV FN Brno konalo hasičské cvičení, jehož námětem byl požár vzniklý v prostoru diesel-agregátů v objektu č. 16 NZ. Cílem cvičení bylo prověření postupů FN Brno při řešení tohoto typu mimořádných událostí, spolupráce zaměstnanců FN Brno s příslušníky Hasičského záchranného sboru a seznámení hasičů s naším důležitým technologickým provozem. Cvičení se zúčastnily čtyři jednotky hasičů z HZS JmK Stanice Starý Lískovec, Výstaviště BVV, Lidická, Slatina a jedna dobrovolná jednotka z ÚMČ Brno-Bohunice.

Poděkování si obzvláště zaslouží vedení OHTS Energetika a útvar OBKŘ za spolupráci při zajištění řízení cvičení.

Hasičské cvičení

16 akčních dní proti násilí na ženách

Mezinárodní společenství si již od roku 1999 připomíná 25. listopad jako celosvětový den proti násilí na ženách. Tento den byl Valným shromážděním OSN vyhlášen jako Mezinárodní den proti násilí na ženách. Valné shromáždění OSN vyzvalo pak všechny vlády jednotlivých zemí, mezinárodní organizace i jednotlivé neziskové organizace, aby se v tento den pořádaly akce zaměřené na zvýšení povědomí o tomto problému. V České republice byl tento den připomínán neziskovými organizacemi sjednocenými tehdy v Koordinačním kruhu prevence násilí na ženách již od roku 1995.

Koordona – koalice organizací proti domácímu násilí – každoročně pořádá různé akce v rámci tzv. 16. akčních dní proti násilí na ženách. (od 25. listopadu do 10. prosince – Den lidských práv). Magdalenium o.s. je členem Kooordony a v rámci dnu proti násilí na ženách připravilo výstavu tematických fotografií.Výstava bude od 25. listopadu 2013 – do 3. ledna 2014 přístupná v prostorách Fakultní nemocnice Brno, v budově L, foyer 3. patra.

Efektivní nemocnice 2013 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2013 se v Congress Hotelu Clarion Praha konala odborná konference Efektivní nemocnice 2013 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic. Aktivně se jí účastnil i ředitel FN Brno, MUDr. Roman Kraus, MBA.

Výsledky studie ENGAGE a nejlépe pracující centrum na světě

Na největší americké kardiologické konferenci AHA (American Heart Association) v Dallasu byly dne 20. listopadu 2013 prezentovány v sekci HOT lines R. Giuglianem výsledky studie ENGAGE (Edoxaban versus Warfarin in Patiens with Atrial Fibrillation), které byly současně publikovány v prestižním časopise New England Journal of Medicine. Studie prokázala noninferioritu edoxabanu vůči warfarinu na ischemické CMP a superioritu na hemoragické CMP u nemocných s fibrilací síní. Na slavnostní večeři legenda světové kardiologie prof. Eugen Braunwald vyhlásil nejlépe pracujícím centrem na světě Interní kardiologickou kliniku FN Brno pod vedením profesora Špinara a koordinátorky studie docentky Lábrové (viz příloha).

5. konference výukového a publikačního portálu AKUTNĚ.CZ

Dne 16. listopadu 2013 pořádala Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF MU ve spolupráci s Výukovým a publikačním portálem AKUTNĚ.CZ pod záštitou ředitele FN Brno a děkana LF MU 5. ročník konference AKUTNĚ.CZ. Kongresového dění zaměřeného na aktuální témata akutní medicíny se zúčastnilo více než 650 posluchačů z řad lékařů, studentů lékařských fakult a NLZP ze všech koutů České republiky. Již nyní lze nalézt postkonferenční sborník obsahující záznam všech přednášek na www.akutne.cz.

AKUTNE.CZ 2013

Postgraduální kurz: Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání a transplantaci srdce před kardiologickou atestací

Dne 23. listopadu 2013 se za hojné účasti konal na půdě Masarykovy univerzity postgraduální kurz: Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání a transplantaci srdce před kardiologickou atestací. Kurz byl pořádán ve spolupráci Pracovní skupiny KARDIO 35 České kardiologické společnosti, občanského sdružení Rytmus srdce a Masarykovy univerzity. Zajímavá sdělení na výše uvedená témata přednesli zkušení kardiologové Interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Brno, Interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a další odborníci z Prahy. Akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem a byla odborným přínosem nejen pro budoucí kardiology.

35. sympozium Ortopedické kliniky 1. LF UN Nemocnice na Bulovce

Lékaři Ortopedické kliniky FN Brno se ve dnech 22. – 23. listopadu 2013 s šesti přednáškami zúčastnili 35. sympozia Ortopedické kliniky 1. LF UN Nemocnice na Bulovce Praha. Přednášeli MUDr. Cienciala, MUDr. Leznar, MUDr. Filipovič, MUDr. Rouchal, docent Chaloupka a MUDr. Vališ.

Rekonstrukce vodoléčby Rehabilitačního oddělení v objektu P

Komplexní úpravy spočívaly v modernizaci vodoléčby včetně stavební připravenosti pro vířivky horních a dolních končetin. Vybourána byla původní hydromasážní vana, odstraněny podlahy a všechny povrchové úpravy, bylo provedeno nové členění vodoléčby se zázemím pacientů. V rámci stavebních úprav byla vyměněna celá okenní stěna včetně meziokenních vložek a jako součást investiční akce byla též dodávka zdravotnické technologie a hydromasážní vany pro podvodní masáž. Akce byla započata 2. září 2013 a dokončena během 10 týdnů. Dílo bylo předáno 7. listopadu 2013 a 29.listopadu 2013 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby (kolaudace). Stavbu provedla firma INTER-STAV, spol. s r.o. dle jednostupňové projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Milanem Tomkem. Celá akce byla v plánu investic na rok 2013 a celkem stála 1 863 060,- Kč vč. DPH. Pozn. poslední foto je stavební připravenost pro vířivky horních a dolních končetin, které jsou předmětem dodávky jiné veřejné zakázky.

 Rekonstrukce vodoléčby

Napsala o nás Taťána Škardová

Chtěla bych z celého srdce poděkovat Pediatrické klinice Dětské nemocnice, konkrétně personálu oddělení 69, který se nám věnoval celých 14 dní. Cítím velkou vděčnost za Váš přístup k nám pacientům i rodičům, a myslím, že slovy se ani vyjádřit nedá. Snad pomůže metafora. Oddělení 69 pro nás byla jako veliká loď plná bezpodmínečné lásky, sladké trpělivosti a hřejivých úsměvů profesionálních a neúnavně pracujících námořnic a námořníků, kteří dělali vše pro to, aby jejich loď co nejdříve zakotvila v přístavu ZDRAVÍ. Děkujeme prof. MUDr. Zdeňku Doleželovi, CSc. za vedení Pediatrické kliniky, dále doc. MUDr. Ondřeji Rybníčkovi, Ph.D., za zdařile provedenou flexibilní bronchoskopii, MUDr. Zdeňce Osvaldové za láskyplnou a profesionální péči a dokonalou informovanost, MUDr. Jakubovi Zavadilovi za jeho profesionalitu a podporu při konkrétním problému našeho malého pacienta. Nechť naše srdečné díky přijmou následující sestřičky: Lucie Zemachová, DiS., Hana Stejskalová, Leona Vévodová, Marie Nesrstová, Ludmila Šípová, Pavlína Bíbrová, DiS., Iveta Vaňáčková, Zuzana Brummerová, Andrea Večeřová, studentky Pavlína Hladilová a Oksana Majorová. Dále paní učitelka Mgr.Romana Ondráčková, paní Ilona Kratochvílová z oddělení 46 – JIP a paní Dagmar Krausová z kožního oddělení, i paní uklízečka z odd. 69, jejíž jméno bohužel nevíme. Srdečně děkujeme opravdu VŠEM z odd.69, i těm, jejichž jména nám bohužel unikla. Přejeme Vám hodně zdraví, trpělivosti i Vaší osobní spokojenosti. Srdečně zdraví MgA.Taťána Škardová, maminka Jakuba Jana Škardy Jakoubek: „Posílám pusinky všem, hlavně sestřičkám, protože mi dávaly léky a jsou moc hodné“.

 

Zdroj: http://www.ksmeka.cz/novinky-tydne-25-29-11-2013/t4650


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup