Lávka pro pěší v parku T. G. M

V listopadu roku 2013 proběhly pravidelné mostní prohlídky, při kterých byl posouzen stav lávky pro pěší v parku T.G.M. jako špatný. Na základě tohoto zjištění si město nechalo zpracovat diagnostický průzkum, jehož zásadním zjištěním byla nízká kvalita betonu břehových podpěr lávky (zjištěná pevnost 7,0-13,0 MPa), způsobená dlouhodobým zatékáním i nízkou kvalitou původních materiálů (přítomnost uhlí, cihelné drti). Pro porovnání zjištěná pevnost cihel krajních opěr je 30 MPa.

V nejbližší době je tedy nezbytné přijmout nutná opatření, která jsou navrhována ve dvou postupech s možností jejich návaznosti:

1. Nezbytné údržbové práce spočívající především v kompletní obnově ocelové konstrukce, statickém zajištění břehových pilířů (sepnutí, injektáž trhlin), opravě nosné konstrukce lávek, kompletní výměně dřevěných mostin a základním ošetření ložisek bez zvedání nosné konstrukce. Životnost lávky se prodlouží minimálně o     10-15 let. Cena za této postup je odhadována na cca 2.200 tis. Kč bez DPH.

2. Oprava spodní stavby, kde bude nutný přesun nosné konstrukce na provizorní podpěry, ubourání stávajících podpěr s následným založením na mikropilotách, provedení nové části dříku a úložných prahů a repase ložisek. Následovalo by zpětné osazení obnovené nosné konstrukce. Životnost lávky minimálně 50 let. Cena za tento postup je odhadnuta na cca 5.800 tis. Kč bez DPH.

Zdroj: http://www.mulouny.cz/cs/aktuality/tiskova-zprava-lavka-pro-pesi-v-parku-t-g-m.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup