Výběrové řízení na tematického experta

 • Město Hořice vyhlašuje výběrové řízení na tematického experta pro oblast bezpečnost v územním obvodu ORP Hořice.

Zákonné předpoklady:

 • dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, fyzická osoba, která je státním občanem České republiky nebo je cizím státním občanem s trvalým pobytem v České republice

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání (nebo ukončené středoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oborech veřejná správa, tvorba strategických dokumentů, technické obory v souvislosti se zaměřením na danou problematiku),
 • dobrá znalost problematiky bezpečnosti, krizového řízení, integrovaných záchranných složek, preventivně bezpečností oblasti dopravy v ČR v územních souvislostech, vývojové tendence, legislativa a znalosti širších souvislostí, vazeb a vztahů mezi obcemi a jejich svazky (tj. aktivitami vykonávanými v samostatné působnosti, v přenesené působnosti, rolí orgánů státu v území, kraje a dalších aktérů),
 • výhodou je zkušenost v samostatné působnosti obecní samosprávy (starosta, zastupitel)
 • porozumění podstatě a významu meziobecní spolupráce pro obce a města,
 • uživatelské předpoklady na PC (ovládá informační a komunikační technologie, Office, internet, elektronická pošta),
 • dobré komunikační schopnosti a organizační dovednosti a schopnost týmové spolupráce,
 • analytické dovednosti a schopnost strategického přístupu k řešení problémů,
 • řidičský průkaz skupiny B,

Od experta očekáváme:

 • ztotožnění s cíli projektu meziobecní spolupráce
 • zodpovědnost za komplexní řešení problematiky (analýza současného stavu a návrhy řešení) s důrazem na maximální přínos správnímu obvodu ORP Hořice

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • telefonní spojení
 • e-mailovou adresu
 • datum a podpis

K přihlášce doložte:

 • strukturovaný životopis včetně údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech, popisu realizovaných projektů včetně zastávané pozice v projektu a praxe v oblasti samosprávy
 • výpis z rejstříku trestů — originál (ne starší než 3 měsíce)
 • ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • lustrační osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu § 4, odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., (u osob narozených před 1.2.1971)
 • kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného doplňkového vzdělávání

Místo výkonu práce:

 • ORP Hořice (převážně MěÚ Hořice a OÚ Holovousy)

Pracovní poměr:

 • doba určitá nejdříve od 1. června 2014 po dobu realizace projektu Svazu měst a obcí „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ reg. č. projektu CZ.1.04/4.1.00/B8.00001; maximálně do 31. 5. 2015.
 • 0,3 pracovního úvazku

Platové zařazení:

Dle podmínek projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001.

Přihlášku s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na podatelnu úřadu, případně zašlete poštou na adresu: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
nejpozději do 27. 5. 2014 do 9:00 hodin.

Na obálce vyznačte: „Neotvírat — výběrové řízení na experta pro oblast bezpečnost“
Bližší informace — Ing. Gracíková, tel. 492 105 413.

Přepokládaný nástup do zaměstnání je červen 2014. Pohovor s vybranými zájemci proběhne 30. 5. 2014 na městském úřadě Hořice, na základě pozvánky.
Zdroj: http://www.horice.org/cz/clanky/vyberove-rizeni-na-tematickeho-experta/


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup