Volby do Evropského parlamentu v roce 2014

      
  • Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat v pátek
    dne 23. května 2014 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu dne 24. května
    2014 od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Dle ust. § 30 zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může volič, který je zapsán v
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, vedeném na Městském úřadu
v Hořicích a nebude moci nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku v Hořicích,
požádat na odboru správním MěÚ Hořice o vydání voličského průkazu, a to nejdříve
ode dne vyhlášení voleb, písemným podáním, opatřeným ověřeným podpisem
voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014.
MěÚ Hořice, nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 8. května 2014 předá voličský
průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Nejpozději si
může volič voličský průkaz vyzvednout 21. května 2014 do 16.00 hodin. Voličský
průkaz voliče opravňuje volit v jakékoli volební místnosti na území České republiky.
Podrobné informace k volbám do Evropského parlamentu lze získat na
www.mvcr.cz.

Informace k volbám poskytuje na MěÚ Hořice Bc. Vladimír Medo, vedoucí
odboru správního (tel.  492 105 440) a Hana Drbohlavová, odbor správní
(492 105 414).

Zdroj: http://www.horice.org/cz/clanky/volby-do-evropskeho-parlamentu-v-roce-2014/