Proč zastupitelé schválili vložení infrastrukturního majetku města na dodávku pitné vody do společnosti VaK Bruntál, s.r.o.

VaK

Zastupitelé města schválili na svém zasedání dne 30. ledna 2014 vložení infrastrukturního majetku města sloužícího výrobě a rozvodu pitné vody do společnosti VaK Bruntál, a.s.. Jde bezesporu o velmi zásadní a nevratný krok, kdy město vkládá svůj majetek v pořizovací hodnotě více než 169 mil. Kč a ve stáří od 1 do 114 let (tak je například starý vodovod a vodojem nad Edrovicemi – tzv. Vodárka) do akciové společnosti.

Město Rýmařov je již spoluvlastníkem vodárenské společnosti VaK Bruntál, a.s. Stalo se tak v důsledku privatizace tehdejšího podniku Vodovody a kanalizace Bruntál. Město vlastní 17,3 % majetku jako podíl na základním infrastrukturním majetku společnosti, ale svůj vlastní infrastrukturní majetek na území města do společnosti, stejně jako některá další města a obce (Bruntál, Ryžoviště, Široká Niva, Dolní Moravice…), nevložilo. Po vzájemné dohodě obcí, jako většinových vlastníků společnosti, chtějí obce, které majetek ještě nevložily, tak učinit, aby byly narovnány vzájemné vztahy obcí ve společnosti. Strategickým cílem společnosti je, aby si obce prostřednictvím této společnosti samy spravovaly výrobu a dodávku kvalitní pitné vody za přijatelnou cenu. K tomu chtějí změnit ve stanovách společnosti omezující ustanovení, kdy výkon hlasovacích práv akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem platných hlasů, který činí 15 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti na hlasovací práva shodná s majetkovým podílem akcionáře společnosti. Město Rýmařov tak konečně získá spolu s městem Bruntál hlasovací práva ve společnosti v souladu s hodnotou svého majetku. Dosud jsme mohli na valných hromadách hlasovat jen omezeným počtem svých akcií do výše 15 % z celkového počtu akcií společnosti. Obě města tak dosud měla na valných hromadách jen 30 % hlasů, ale jejich majetkový podíl ve společnosti je 48,6 %. Dále chtějí obce zavést do stanov společnosti omezující podmínku na prodej nebo pronájem společnosti minimálně se souhlasem 85 % akcionářů a vykoupit akcie drobných akcionářů ve společnosti (společnost byla částečně privatizována kupónovou privatizací), protože jejich zájem jako akcionářů je pouze maximalizace zisku a výplata dividend, a je tak významně odlišný od zájmů obcí ve společnosti. Těmi jsou především dodávka kvalitní vody za přijatelnou cenu, budování nových sítí a obnova majetku. VaK Bruntál dodává pitnou vodu za cenu, která je výrazně pod celostátním průměrem a také pod současnou cenou SmVaKu (Vyrábí a dodává vodu na Ostravsku.).

Pro město Rýmařov má vložení majetku velký ekonomický význam z pohledu oprav a údržby majetku, protože svůj infrastrukturní majetek společnosti VaK Bruntál zatím jen pronajalo a z pronájmu hradí opravy a údržbu majetku v nedostatečném rozsahu do výše zápočtu s nájemným. Opravy nad rámec nájemného by muselo město hradit z vlastních prostředků a těch se mu nedostává. Město nemá možnost zakalkulovat svoje náklady, odpisy a zisk do ceny vodného a tak si vytvářet své vlastní zdroje na opravy z ceny vodného. Vytvoření vlastní městské společnosti na distribuci vody je z pohledu celkového rozsahu sítě, její charakteristiky a ztrát v městské vodovodní síti neekonomické a zřetězení odlišného výrobce a distributora by ve svém důsledku vedlo jen ke zdražení pitné vody pro všechny odběratele. Společnost VaK a.s. vytváří na opravy vodovodů dostatečné prostředky při přijatelné ceně a vysoké kvalitě dodávané pitné vody. Snahou města tedy je vložit veškerý infrastrukturní majetek do společnosti VaK Bruntál, a.s, a za to formou navýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem recipročně získat tomu odpovídající akcie společnosti. Pak dohodnutou změnou stanov získat spravedlivý podíl na jejím řízení a provádět veškeré investice, opravy a údržbu majetku ve městě v režii společnosti z kalkulované ceny vodného.

Společnost vypracovala prostřednictvím soudem určeného soudního znalce znalecký posudek na vkládaný majetek. Odhadce stanovil cenu na 50,783 mil. Kč, a tak by mělo město získat i 50 783 nových akcií společnosti. (Jedna akcie má hodnotu 1000 Kč.) Odhad ceny majetku vkládaného městem Bruntál je 53,500 mil. Kč. Tabulka č. 1 podává přehled o současné a budoucí vlastnické struktuře společnosti.

Tab. Č.1: Majetkové podíly obcí po vložení majetku města Rýmařov a Bruntál do společnosti:

Akcionář Stávající stav Stav po vložení majetku Stav po vykoupení drobných akcionářů
Rýmařov 17,3 25,7 27,0
Bruntál 31,3 36,7 42,0
Ostatní obce 40,1 28,7 31,0
Drobní akc. 11,3   8,9   0,0
Celkem 100,0 100,0 100,0

Zbývá doplnit, že VaK Bruntál je standardní akciovou společností, kterou naštěstí vlastní převážně města a obce a nestala se tak zdrojem obchodů nebo tvorby zisku vyváděného mimo společnost na úkor obnovy svého majetku a odběratelů. Má svoje řídící orgány – představenstvo a dozorčí radu, kterou tvoří převážně zástupci města a obcí, a jejich prvořadým zájmem je zásobování obyvatel kvalitní a lacinou pitnou vodou. Vložení majetku města do společnosti je podmíněno v usnesení zastupitelstva tím, že současně vloží svůj majetek i město Bruntál a budou provedeny odpovídající změny ve stanovách. Tabulka č. 2 podává přesný přehled o stávající majetkové struktuře společnosti.

Tab. Č.2: Současná majetková struktura společnosti.

Rodné číslo/IČ Jméno Ulice

Počet akcií

575976 Město Andělská Hora Andělská Hora 197

141

295892 Město Bruntál Nádražní 20

90 547

295906 Město Břidličná Nábřežní 452

26 462

296007 Město Horní Benešov Masarykova 32

15 814

261424 Město Jiříkov Náměstí 464

9

296317 Město Rýmařov náměstí Míru 1

50 306

295957 Obec Dolní Moravice Dolní Moravice 40

1 910

576085 Obec Horní Životice Horní Životice 126

1 979

296040 Obec Huzová Huzová 325

1 457

296155 Obec Leskovec nad Moravicí Leskovec nad Moravicí 42

2 809

296201 Obec Malá Morávka Malá Morávka 55

5 003

846511 Obec Milotice n. Opavou Milotice nad Opavou 95

3 860

576042 Obec Moravskoslezský Kočov Moravskoslezský Kočov 34

2 314

846520 Obec Oborná Oborná 80

5 371

296287 Obec Razová Razová č.p. 351

2 809

296295 Obec Roudno Roudno 56

1 060

575984 Obec Rudná pod Pradědem Rudná pod Pradědem 89

4 897

296325 Obec Ryžoviště nám. Míru 105

3 887

296341 Obec Sosnová Sosnová č.p. 61

2 202

576051 Obec Staré Město Staré Město č.p.6

4 065

296392 Obec Světlá Hora Světlá Hora 374

13 080

296384 Obec Svobodné Heřmanice Sokolovská 94

2 921

296406 Obec Široká Niva Široká Niva 79

2 786

296449 Obec Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69

5 941

576018 Obec Velká Štáhle Velká Štáhle 49

1 992

296473 Obec Zátor Zátor 107

3 056

obce celkem

256 678

drobní celkem

32 658

společnost celkem

289 336

Zdroj: http://www.rymarov.cz/titulni/5944-proc-zastupitele-schvalili-vlozeni-infrastrukturniho-majetku-mesta-na-dodavku-pitne-vody-do-spolecnosti-vak-bruntal-sro


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup