Praha Kotěrovo stromořadí nekácí

Kácení stromů v Kotěrově stromořadí v Michli je přerušeno a čeká na rozhodnutí stejného úřadu, který původně jejich kácení na žádost PVS, a.s., povolil. Hl. m. Praha do rozhodování nijak nezasahovalo a nezasahuje, protože to není v jeho kompetenci. Ohrazuje se proti informacím zveřejněným v tiskové zprávě Strany zelených a tvrzením zastupitele MČ Praha 4 Petra Štěpánka.

  • 27. únor 2014

„O vykácení stromů požádala akciová společnost PVS Městskou část Praha 4 kvůli rekonstrukci vodovodu. Nyní PVS přípravy na kácení dřevin v ulici Kvestorská do vydání rozhodnutí dle ustanovení §66 zákona o ochraně přírody a krajiny zastavila. Veškerá uvedená rozhodnutí vydává odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 4, a to jak původní, tak i aktuální, nikoliv já jako náměstek primátora hlavního města Prahy, jak uvádí zastupitel městské části Petr Štěpánek. Chápu, že jsme ve volebním roce a Strana zelených hledá témata, ale chci ho upozornit na dvě věci. Za prvé by každé tvrzení, byť i volebně populistické, mělo odpovídat realitě. A za druhé, občané by měli vědět i to, že do vyřešení celé situace není možné provést rekonstrukci kanalizace v aktuálním neutěšeném stavu, takže mimo jiné dochází nadále k průsakům splašků a komunální odpadní vody do okolní půdy,“uvedl náměstek primátora Jiří Nouza.

Fakta k medializované investici jsou následující:

  • PVS, a.s., v rámci investiční akce Rekonstrukce řadu DN 1000 ul. Kvestorská, Vokáčova, Za Zelenou liškou a Rekonstrukce kanalizace ul. Kvestorká a okolí získala rozhodnutí o kácení č.j. P4/52434/11/OŽPAD/Te ze dne 20. 6. 2011. V rámci výše zmíněné investiční akce chtěla PVS, a.s. přistoupit ke kácení v létě 2013, dne 21. 6. 2013 bylo vydáno správním orgánem rozhodnutí ve smyslu ustanovení §66 zákona, jehož vykonavatelnost byla podmíněna ve smyslu §5a zákona z důvodu ochrany volně žijícího ptactva do ukončení doby vegetace, tj. do 30. 9. 2013.
  • V průběhu měsíců června až srpna 2013 byla provedena rekonstrukce pouze vodovodního řadu změnou technologie bez kácení. Během této rekonstrukce ale došlo, jak byly ostatně i původní obavy, k porušení kořenového systému dřevin a následné snížení jejich provozní bezpečnosti a současně byl verifikován přímo pod dotčenými stromy nevyhovující kanalizační řad DN 200, do kterého jsou napojeny některé nemovitosti v ulici Kvestorská a který vzhledem k nemožnosti kácení nebyl v rámci dané investiční akce rekonstruován. PVS, a.s., naplánovala dle rozhodnutí tedy kácení v době vegetačního klidu (na 28. 2. 2014) tak, aby mohla dokončit kýženou rekonstrukci.
  • Dne 26. 2. 2014 bylo společnosti PVS. a.s., doručeno rozhodnutí o předběžném opatření č.j. P4/018070/14/OŽPAD/HNL, které přikazuje zdržet se činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně chráněných částí přírody, spočívající v kácení pěti lip velkolistých, v uličním stromořadí na pozemku č. parc. 3269, k.ú. Michle, a to doby, než bude vydáno rozhodnutí dle ustanovení §66 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. (Do doby zpracování odborného posudku pro posouzení provozní bezpečnosti a jejich zdravotního stavu soudním znalcem ustanoveným správním orgánem).
  • Jak již bylo uvedeno, PVS toto rozhodnutí akceptuje a zastavuje přípravy na kácení dřevin v ulici Kvestorská do vydání rozhodnutí dle ustanovení §66 zákona.  Rozhodnutí znovu přísluší odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 4.

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_koterovo_stromoradi_nekaci.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup