Nový 80tunový rotor na elektrárně Kamýk usedl na své místo. Modernizace soustrojí TG1 jde do letního finiše.

      

Kamýk, 7. května 2014 – Nový 80tunový rotor generátoru soustrojí TG1 elektrárny Kamýk je po roce opět na svém místě. Probíhající generální oprava jednoho z celkových čtyř soustrojí vyrábějících zde ekologickou elektřinu, se tak přiblížila letnímu cíli. Po skončení modernizace vyrobí elektrárna ve srovnání s dosavadním stavem o 1,1 milionu kWh elektřiny ročně více, a pokryje tak spotřebu dalších asi 300 domácností ve středních Čechách. O tisíce litrů se také sníží olejové provozní náplně a zvýší se ekologie provozu.

elektrárna Kamýk - usazování rotoruPřesně v 9 hodin a 50 minut v úterý 6. května, téměř měsíc po statoru, se ve strojovně vodní elektrárny Kamýk vrátil na své místo také úplně nový rotor generátoru. Díl o průměru pět metrů a výšce sedm metrů, který sepři plném výkonu otočí 150krát za minutu, byl do statoru zavezen pomocí spřažených mostových jeřábů provozní budovy, o nosnosti každého 50 tun. Veškeré operace přitom probíhají s přesností na desetiny milimetru.

V uplynulých měsících bylo třeba přes 50 let starý rotor demontovat a transportovat po dílech do výrobních závodů. Následovalo provedení potřebných měření a diagnostiky, na základě kterých byla zadána výroba nového dílu soustrojí. V dílnách zhotovitele probíhala oprava pólů, v kooperaci dodavatele výroba dílů rotorové hvězdy a v provozní budově elektrárny pak tříměsíční kompletace rozměrné strojní součásti. Z unikátních přípravných operací stojí za zmínku především lisování rotorové hvězdy na hřídel generátoru nebo montáž rotorového paketu na hvězdu rotoru.

„Soustrojí TG1 – čtvrtina kapacity Kamýku – prochází generální opravou v rámci dlouhodobého projektu modernizace a ekologizace vodních elektráren ČEZ, a. s. Po jejím skončení letos v létě se předpokládá na modernizovaném soustrojí zvýšení průměrné účinnosti o 5,5 %. Elektrárna vyrobí ve srovnání s dosavadním stavem o 1,1 milionu kWh elektřiny ročně více, a pokryje tak spotřebu dalších asi 300 domácností ve středních Čechách,“ říká Petr Maralík, ředitel Vodních elektráren ČEZ, a. s.

Při modernizaci je využito nejnovějších poznatků vědy a techniky, jež umožní dosáhnout vyšší účinnosti při zpracování hydropotenciálu. Ze stejného množství vody, která proteče přes turbíny, tak elektrárna Kamýk vyrobí více elektřiny pro konečné spotřebitele.

elektrárna Kamýk - usazování rotoruPo již zvládnutém usazení statoru generátoru, kompletaci rychlozávěrů nebo opravách nízkonapěťových instalací včetně řídícího systému jde v případě rotoru o poslední velkou logistickou položku probíhající generální opravy. Bez zajímavosti není ani ekologická stránka modernizace. V rámci generální opravy totiž dochází mj. ke změně hydraulického ovládání soustrojí a rychlozávěrů z nízkotlaké na vysokotlakou hydrauliku. „Díky tomu klesne objem provozní olejové náplně v regulaci turbíny z původních cca 8,5 tisíce litru na desetinu,“přidává zajímavé detaily Petr Velas, vedoucí oddělení provozu vodní elektrárny Kamýk.

Souběžně s odstávkou soustrojí TG1 tři ostatní nadále vyrábějí čistou elektřinu a plní potřeby energetické soustavy. Obdobnou proměnou na Kamýku prošlo v roce 2008 soustrojí TG3, generální opravy zbylých dvou (TG2 a TG4) se předpokládají v následujících letech. Zhotovitelé, kteří vyšli vítězně z veřejné soutěže na opravu soustrojí, jsou 1. Servis Energo pro opravu a výrobu synchronního alternátoru a konsorcium ČKD Blansko Engineering – ČKD Blansko Holding pro opravu strojní části turbíny. Náklady na celou akci se pohybují kolem 160 milionů korun.

Elektřina pro 17 tisíc domácností

Elektrárna Kamýk slouží z vodohospodářského hlediska k vyrovnání kolísavého odtoku z Elektrárny Orlík a umožnění špičkového provozu elektrárny. Za celou historii vyrobila více než 3,5 miliardy kWh elektřiny. Jen v loňském roce to bylo více než 90 milionů kWh. Počet zaměstnanců zde od roku 1961 postupně klesl z původních 25 na dnešních sedm. Roku 1999 přešla Elektrárna Kamýk na bezobslužný provoz. Významná hodnota elektrárny spočívá v trvalé pohotovosti soustrojí, v rychlosti operativního najetí na plné zatížení za necelé 2 minuty, najetí soustrojí ze tmy a také v nízké poruchovosti (v průměru 1,6 poruchy na rok za posledních 20 let). V roce 2002 se také Vodní dílo Kamýk, podobně jako další díla na Vltavě, postavilo do cesty přírodnímu živlu. Došlo k zatopení elektrárny po spojky turbín a několik měsíců pak byla elektrárna z důvodu nutných oprav odstavena z provozu. Při zvýšených průtocích v roce 2013 a probíhající generální opravě soustrojí TG1, během níž jsou otevřeny průtokové cesty a hrozí zaplavení celé provozní budovy, pak obstála už bez vážných poškození.

Více informací o elektrárně Kamýk, včetně části novinkového filmu „Spoutaná řeka“ najdete na http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/kamyk.html

Více informací o vodních elektrárnách provozovaných v rámci Skupiny ČEZ najdete na http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/vodni-elektrarny-cez.html

Elektrárna Kamýk řečí statistik

Typ elektrárny Nízkotlaká, přehradová, vyrovnávací, pološpičková
Typ turbíny Kaplan (4-K-69) / 3 800 mm
Rok uvedení do provozu 1961
Instalovaný výkon 4 x 10 MW
Spád 10 – 15,5 m
Otáčky 150 ot./min
Kapacita průtoku turbínou 4 x 90 m3/s
Transformátory blokové 2 x 25 MVA
Transformátory vlastní spotřeby 2 x 630 kVA, 1 x 1 250 kVA

V dalších letech se ve stále větším rozsahu začnou na objemu výroby Vodních elektráren ČEZ, a. s., projevovat pozitivní efekty vyplývající z programu ekologizace a modernizace. Celkově by takto získaný přírůstek produkce měl dosáhnout více než 60 milionů kWh ročně. To bude znamenat elektřinu pro dalších 17 tisíc domácností a úsporu emisí CO2 zhruba o 60 tisíc tun. Již dříve zmodernizovaná soustrojí zajišťují lepší zpracování hydropotenciálu např. na elektrárnách Slapy, Mohelno, Vrané n. Vlt. a přečerpávacích vodních elektrárnách Dalešice a Štěchovice. Letos probíhá také generální oprava soustrojí TG2 elektrárny Lipno I.

Zdroj: http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/4676.html