Město přijímá žádosti o dotace z Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově

Až do konce měsíce února mohou občané a organizace podávat žádosti o dotaci z Programů podpory zájmových aktivit vyhlašovaných na základě usnesení Rady města Rýmařova č. 3497/57/13 ze dne 4. listopadu 2013. Žádosti o poskytnutí dotace se předkládají na formulářích, které jsou k dispozici na odboru školství a kultury Městského úřadu v Rýmařově, náměstí Míru 1, 795 01, nebo na webových stránkách města www.rymarov.cz, vždy do konce února příslušného kalendářního roku (i zpětně pro akce konané v  kalendářním roce).

Žádost musí být řádně vyplněna, podepsána statutárním orgánem žadatele a doložena dokladem o zřízení bankovního účtu nebo prohlášením, že subjekt nemá bankovní účet a žádá o poskytnutí příspěvku v hotovosti. V případě opakovaného podání žádosti o dotaci z rozpočtu města Rýmařova stačí čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele o platnosti výše uvedených údajů.

Po projednání v komisi pro výchovu a vzdělávání budou tyto žádosti předloženy Radě města Rýmařova ke konečnému rozhodnutí. Příjemce dotace podepíše s městem smlouvu o poskytnutí dotace.

Veřejně prospěšné programy slouží k podpoře veřejně prospěšných činností subjektů, které ve svých stanovách mají jako jednu z hlavních činností provozování sportovních a tělovýchovných činností, kulturních a zájmových aktivit občanů a organizaci kulturních a společenských akcí. Organizace, které získávají finanční prostředky přímo prostřednictvím rozpočtu města, nemají na podporu v rámci těchto programů nárok.

Příjemce je povinen viditelně uvádět při všech formách propagace skutečnost, že jde o aktivitu podpořenou městem Rýmařov.

Program I – Celoroční činnost

Cílem programu je podpora pravidelných celoročních sportovních, kulturních, společenských a zájmových aktivit, zejména mládeže (do 18 let) a seniorů (od 65 let). Příspěvek může být využit na úhradu nájemného prostor, energie, vodného, stočného, nebo na nákup materiálního vybavení organizace, pokud je toto vybavení pro oblast činnosti žadatele nezbytné a přímo s ní souvisí. Dále je možno příspěvek použít na zajištění provozu a údržby nemovitostí nebo jiného majetku, který žadatel vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce – tento majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva apod.). Z příspěvku nelze hradit občerstvení při schůzích nebo jiné pohoštění, mzdové náklady (s výjimkou odměn trenérům mládeže), dary třetím osobám, hovorné za telefony, odměny organizátorům, zájezdy a prázdninové a rekreační pobyty.

Tento příspěvek je poskytován výhradně organizacím se sídlem v Rýmařově.

Program II – Sportovní nebo kulturní akce

Cílem programu je podpora jednorázových nebo celoročních sportovních soutěží, závodů a turnajů, kulturních, společenských nebo zájmových akcí (koncerty, výstavy, divadelní představení, festival, zájmová soutěž a podobně). Příspěvek může být použit na úhradu nájemného prostor, energie, vodného, stočného, na nájemné sportovišť, náklady na výkon rozhodčího včetně cestovného, náklady spojené s propagací, materiál k zajištění konkrétní sportovní akce, ceny do soutěží a podobné náklady. Nelze proplácet občerstvení nebo pohoštění, mzdové náklady nebo dary třetím osobám (s výjimkou cen do soutěží), hovorné za telefony a odměny pořadatelům. Příspěvek může být poskytnut i fyzické osobě.

Příspěvek je přednostně poskytován akcím pořádaným na území města Rýmařova (včetně místních částí) a organizacím se sídlem v Rýmařově.

Program III – Talent, reprezentace

Cílem programu je podpora přípravy reprezentantů města, zvláště soutěžících žákovské, dorostenecké a juniorské kategorie, a jejich účasti na významné mezinárodní soutěži nebo soutěži regionálního či celostátního významu, případně podpora účasti na významné mezinárodní akci, zejména v rámci kontaktů s partnerskými a spřátelenými městy, nebo kulturní nebo společenské akci celostátního významu. Z příspěvku lze hradit sportovní vybavení, startovné, cestovné, náklady na dopravu a ubytování při sportovních soustředěních, soutěžích a závodech. Z příspěvku nelze proplácet občerstvení nebo dary třetím osobám (s výjimkou darů hostiteli při zahraniční cestě, pokud jde o cestu v zájmu reprezentace města), zájezdy, prázdninové a rekreační pobyty, které nemají charakter tréninkových táborů.

Příspěvek je poskytován konkrétním osobám s trvalým pobytem v Rýmařově.

Zdroj: http://www.rymarov.cz/titulni/5942-mesto-prijima-zadosti-o-dotace-z-programu-podpory-zajmovych-aktivit-v-rymarove


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup