Podpora vysokého školství a Lékařské fakulty

Z dlouhodobého hlediska jsou velkou oporou každého velkého města vysoké školy. Ty umožnují vznik a existenci oborů s vysokou přidanou hodnotou. Město Ostrava do podpory vysokého školství ze svého rozpočtu dává ročně miliony korun. Od roku 2008 po současnost se jedná o téměř 145 milionů korun.

Jednou z priorit města v této oblasti je podpora Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Do rozvoje jejího areálu vložilo město Ostrava již 25 milionů korun. Na lékařskou fakultu postupně navazuje rozvoj výzkumu a technologického transferu z oblasti medicíny a biotechnologií, což může mimo jiné významně přispět k zájmu zahraničních investorů o náš region.

„Ostravské univerzity procházejí proměnami stejně jako naše město.  Znamená to, že to jsou živé organizace a já oceňuji jejich schopnost adaptovat se v novém prostředí a spolupracovat se soukromým sektorem,“ řekl primátor Petr Kajnar.

Areál Lékařské fakulty se nachází v okolí ulice Syllabovy v místě bývalé zábřežské nemocnice. Finance z městské pokladny pomohly s výstavbou parkoviště v severní části, s demolicí zchátralých a nepotřebných objektů, s přeložkami inženýrských sítí, s výstavbou samostatných plynových kotelen v objektech, odstraněním nefunkčních topných kanálů a zpracováním potřebných projektových dokumentací, posudků ap.

„Vznik a rozvoj Lékařské fakulty by byl nemyslitelný bez významné pomoci vedení města Ostravy,“ řekl rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. „Areál Lékařské fakulty, darovaný městem, vytvořil velmi nestandardní podmínky nejen pro vznik fakulty, ale především pro její další rozvoj. Záměry vedení města a univerzity směřují ke vzniku moderního územního celku, který bude propojovat univerzitní aktivity s veřejně přístupnými odpočinkovými plochami zeleně,“ dodal Močkoř.

Tabulka ukazuje výdaje města do oblasti vysokého školství v letech 2008 – 2013:

Výdaje celkem (tis. Kč)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 celkem
16 600 45 197 28 291 35 158 9 761 9 793 144 800

 

V Ostravě působí tři vysoké školy, a to Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, kterou na sedmi fakultách a v dalších univerzitních programech navštěvovalo v roce 2013 20 128 studentů, dále Ostravská univerzita s celkem 11 043 studenty na šesti fakultách a Vysoká škola podnikání s 1 446 posluchači. Působí zde i menší Panevropská vysoká škola práva, kterou navštěvuje 258 studentů. Rozrůstá se spolupráce mezi firmami a vysokými školami a soukromá sféra a více využívá jejich vědecko-výzkumný potenciál. Díky realizaci projektu IT4 Innovations, který statutární město Ostrava rovněž podporuje, tato spolupráce výrazně naroste a bude zde působit mnoho špičkově kvalifikovaných lidí jak z regionu, tak i z ostatních míst republiky a ze zahraničí.

 

Vývoj stavu studentů VŠ v MSK v období let 2000 – 2013
  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013
VŠB-TU Ostrava 14 014 15 298 18 670 21 678 22 512 24 058 23 558 22 475 20 128
Ostravská univerzita 5 495 5 932 7 551 8 857 9 881 9 919 10 513 10 586 11 043
Slezská univerzita

v Opavě

3365 3578 4044 5631 8126 8994 8 501 7 952 7661
Vysoká škola

podnikání

172 825 1 524 2 996 2 612 3 462 3 072 1 403 1 446
Vysoká škola

sociálně správní,

institut celoživotního

vzdělávání Havířov,

o.p.s.

0 0 0 0 182 404 405 349 256
UNINOVA –

Panevropská vysoká

škola práva

0 0 0 0 0 100 170 240 258
celkem MSK 23 046 25 633 31 789 39 162 43 313 46 937 46 219 43 005 40 792
celkem Ostrava 19 681 22 055 27 745 33 531 35 187 37 943 37 718 35 053 33 131

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/podpora-vysokeho-skolstvi-a-lekarske-fakulty


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup